ภายในโบสถ์วัดจีนมักมีพระพุทธรูปอยู่ 3 องค์เป็นพระประธาน ทำเอาชาวไทยพุทธงงไปตามๆ กัน เพราะนิกายเถรวาทนับถือพระสมณโคดมเพียงพระองค์เดียว ในโบสถ์เถรวาทจึงมีพระประธานแค่องค์เดียว แต่สำหรับวัดจีนซึ่งเป็นพุทธนิกายอาจริยวาท (มหายาน) นอกจากจะนับถือพระสมณโคดมแล้ว ยังนับถือพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ อีกด้วย โดยพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ในโบสถ์วัดจีน เรียงลำดับจากขวามือมาซ้ายมือของผู้สักการะ คือ
1. พระอมิตภพระพุทธเจ้า คำว่า ‘อมิตาภ’ แปลว่า แสงสว่างมากล้นพ้นประมาณ เนื่องจากพระอมิตาภพุทธเจ้าเป็นพระชินพุทธะ กล่าวคือ เป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ในรูปแบบของกายทิพย์ สัมโภคกายของท่านเป็นเพียงแสงสว่างเจิดจ้า ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศีล ปฏิบัติสมาธิสม่ำเสมอ หากภาวนา ‘นโมอมิตาภ’ เมื่อเขาสิ้นลม พระอมิตาภพระพุทธเจ้าจะเสด็จมารับดวงวิญญาณไปเกิดในแดนสุขาวดี คนๆ นั้นจะได้ฟังเทศน์จากพระอมิตาภพระพุทธเจ้าทุกวันและได้ปฏิบัติต่อในแดนสุขาวดีจนกว่าจะไปถึงนิพพาน
2. พระสมณโคดมพระพุทธเจ้า พระสมณโคดมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ก่อนออกผนวชทรงมีพระนามว่า สิทธัตถะ โคตม (อ่านว่า โค-ตะ-มะ) เจ้าชายแห่งราชวงศ์ศากยะ สำหรับคำว่าพระสมณโคดมนั้น ‘โคดม’ มาจาก ‘โคตม’ อันเป็นชื่อสกุลเดิมของท่าน ส่วนคำว่า ‘สมณะ’ แปลว่า ผู้ละซึ่งกิเลสแล้ว พระสมณโคดมพระพุทธเจ้าในวัดจีน คือพระพุทธรูปองค์กลาง มักอยู่ในพุทธอิริยาบถจีบพระหัตถ์ซ้ายในลักษณะแสดงธรรม
3. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาพระพุทธเจ้า คำว่า ‘ไภษัชย’ แปลว่า ยา ส่วนคำว่า ‘คุร’ แปลว่า ครู เชื่อกันว่าหากใครภาวนาโดยการออกพระนามของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา เขาคนนั้นจะได้รับพรจากท่านให้หายขาดจากโรค โดยท่านสามารถรักษาได้ทั้งโรคทางกายและโรคทางกรรม พุทธลักษณะของท่านคือนั่งขัดสมาธิถือหม้อยา พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาทรงเป็นต้นแบบของพระกริ่งปวเรศที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระสังฆราชองค์ที่ 8 ของประเทศไทย ได้โปรดให้พระยาเวียงในนฤบาลสร้างขึ้นโดยฝีมือช่าง 10 หมู่ ในช่วงปี พ.ศ. 2382 – พ.ศ. 2434 นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบของพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีกด้วย
ทันทีที่เข้าไปในโบสถ์วัดจีนขอให้สังเกตพระพุทธรูป หากมี 3 องค์เมื่อไหร่ นั่นละคือพระประธาน หากมีองค์เดียวโดดๆ ไม่ใช่พระประธาน แต่อาจเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งต้องสังเกตจากลักษณะของท่านอีกทีหนึ่ง เอาเป็นว่าไปถึงโบสถ์วัดจีนให้กราบพระประธานก่อน แล้วค่อยกราบองค์อื่นๆ ก็แล้วกันนะคะ จะได้ถูกต้องตามธรรมเนียม